མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

ལྷ་ས།(拉萨地区)

གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ།(日喀则地区)

ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ།(山南地区)

ནག་ཆུ་ས་ཁུལ།(那曲地区)

ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ། (昌都地区)

མངའ་རིས་ས་ཁུལ།(阿里地区)

ཉང་ཁྲི་ས་ཁུལ།(林芝地区)