མདུན་ངོས་སུ་བསྐྱོད། |   ཉར་ཚགས་བྱེད། |   མདུན་ངོས་སུ་བཀོད། |  རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་ངོས།

༄༅། །རཱ་མ་ཎཱའི་རྟོགས་བརྗོད།(སྟོད་ཆ)

མཛད་པ་པོ།   རཱ་མ་ཎཱའི་རྟོགས་བརྗོད།(སྨད་ཆ)
ཁྲིད་མཁན།   དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ།
སྤེལ་དུས།   2014-12-17 12:58:57ཉན་ཐེངས།  
ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
བརྒྱུད་འགོད།  
29.1K
[!---page.stats--]